En plads i fællesskabet

Projekt UNIK er en helhedsorienteret indsats, målrettet tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, der vurderes at have behov for støtte i overgangen til voksenlivet og derved øge målgruppens inklusion, både i det sociale liv, samfundslivet og arbejdslivet.

Formålet med analysen er, at belyse de sociale gevinster det har for de 49 tidligere anbragte unge, der startede på Projekt UNIK hold 1, når de opnår bedre personlig trivsel og selvværd til at komme i uddannelse og beskæftigelse og derved styrke egen købekraft. Dels analyseres de afledte økonomiske gevinster, det har i offentlige budgetter (kommune, region og stat) i form af bl.a. færre udbetalinger af kontanthjælp, færre psykiatriske indlæggelser og flere skatteindtægter.

I UNIK er alting samlet. Ikke som normalt, hvor man får tilbudt én ting ét sted og noget andet et andet sted. Jeg har svært ved at møde nye mennesker hele tiden, så derfor er UNIK godt, fordi det er de samme mennesker, lige meget hvad jeg deltager i.

Undersøgelsen viser, at 71 pct. af de unge var på overførselsindkomst, da de startede i Projekt UNIK hold 1 ved årsskiftet 2015/16. Endvidere havde 53 pct. en eller flere psykiatriske diagnoser og ca. 10 pct. havde misbrug af hårde stoffer. Prognosen, som er baseret på en fremskrivning af den faktiske udvikling i 2016 og 2017, viser bl.a. at 58 pct. opnår bedre trivsel og selvværd, og at 66 pct. oplever reduceret ensomhed og isolation. Dette danner grundlag for udvikling af nødvendige sociale kompetencer, som muliggør, at de unge kan udvikle faglige kompetencer gennem uddannelse og praktik, der leder til beskæftigelse. Således forventes 65 pct. flere i beskæftigelse (selvforsørgelse) i 2020.

På baggrund af SROI-analysen finder vi, at Projekt UNIK genererer en samfundsmæssig værdi på 42,8 mio. kr. over en fem-årig periode. Hvis man betragter det som en social benefit-cost ratio er denne 9,3 – for hver krone, der investeres i Projekt UNIK får samfundet 9,3 kroner igen.

Læs hele rapporten her: Projekt UNIK

 

Projekt UNIK og ØUG’s rapport i medierne:

Gentofte hyrer forening til at hjælpe kommunens anbragte unge, fra Altinget